Forsiden Avdelinger
Organisasjonsstruktur
Våre omfattende og komplekse arbeidsoppgaver krever og forutsetter samarbeid på tvers av funksjons- og fagområder. Selskapets organisasjon skal fungere rasjonelt og ha medarbeidere som deltar i mål- og kvalitetsrettede aktiviteter.

Luftfartsmyndigheter stiller formelle krav til personell og hvordan en organisasjon skal være. Spesielt gjelder dette for operativt og teknisk personell, med sertifisering og godkjennelser. Avdelingssjefene har et direkte ansvar for at myndigheters, kunders og selskapets krav og påbud overholdes og etterleves.

Ledere på nivå to (mellomledere) sørger for koordinering av personell og utstyr, fordeler oppgaver og organisasjonens tidsbruk. Mellomlederne skal sørge for at nødvendig utstyr og ressurser er tilgjengelig for å utføre oppgavene slik avdelingssjefene har fastlagt.

Mellomlederne er ansvarlig for at alle oppgaver som blir pålagt avdelingen utføres i henhold til de retningslinjer og prosedyrer som avdelingssjefene har beskrevet.

Oppstår det problemer i driften av operativ eller teknisk art som det ikke finnes beskrevne rutiner for, er det alltid avdelingssjef som angir hvordan avdelingen skal forholde seg til problemet og hvordan det skal løses. Avdelingssjef er overordnet all drift i fagrelaterte spørsmål.

Tverrfaglig samarbeid i organisasjonen og på tvers av fag- og funksjonsområder er et element som styrker organisasjonsformen. På denne måten kan problemer og utfordringer løses på en effektiv og driftstilpasset måte, som gjenspeiler den sikkerhet og kvalitet selskapet søker å oppnå.

En viktig del av selskapets styringssystem er etableringen av tverrfaglige prosjektgrupper som benyttes for tilrettelegging, drift og videreutvikling av konkrete prosjekter. Administrerende direktør oppnevner grupper og gir disse klare mål, budsjetter og myndighet for det arbeide som skal utføres. De tverrfaglige prosjektgruppene høyner kvaliteten på selskapets drift, og virker motiverende på selskapets ansatte ved at de har muligheter til å bidra.

På denne måten oppnår og sikrer selskapet kvaliteten av produkter og tjenester i samsvar med myndigheters, leverandører og kunders krav.

 

Ledige stillinger

Vi har ingen ledige stillinger for tiden.
Vi har 21 gjester her nå